Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Z
X
C
V
B
N
M

♦ ♦ ♦ 最高紀錄 ♦ ♦ ♦

玩家: ---

分數: --

— — — 遊戲說明 — — —

打蟲子有兩種方式!
1. 使用滑鼠,點擊框格內的蟲子
2. 使用鍵盤,對照框格內的英文,電擊各種蟲子

— — — 計分說明 — — —

小蚊:加一分
小強:加兩分,並多一秒
小蜂:被螫傷,直接結束遊戲,小心別點到!!